Cenník

Vzhľadom k špecifickosti jednotlivých prác z hľadiska ich rozsahu, lokality , náročnosti spracovania je možné u nás dojednať individuálne ceny pre jednotlivé práce.

Podmienky ponuky:

Objednávateľ vytýči požadované otvory

Objednávateľ zabezpečí bezplatne zdroj výplachovej vody a zdroj el.energie 220V / 380V

Zhotoviteľ neručí za statické posúdenie vŕtaných a rezaných konštrukcií

Pokiaľ sa pracuje vo výške nad 150 cm je objednávateľ povinný zabezpečiť plošinu poprípade lešenie

V cene nie je zahrnutá likvidácia vzniknutého odpadu. Odpad ostáva majetkom objednávateľa.

Zhotoviteľ nenesie žiadne riziko ani nijak neručí za statické zmeny v objekte pri vŕtaní otvorov.

Pri používanej technológii nie je možné zabrániť navlhnutiu vŕtaného a rezaného materiálu ako aj blízkeho okolia a preto dodávateľ neručí za prípadné škody, ktoré by tým mohli nastať.

Za škody spôsobené prácami (napr. poškodenie inštalácií, statiky konštrukcie a iné) zodpovedá objednávateľ v plnej miere.

Pre prácu je nutné zabezpečiť (napr. podopieranie dielcov, vymedzenie pracoviska) a tak isto potrebné ochránenie susediacich častí zabezpečuje objednávateľ.

Pokiaľ je potrebné pre transport našej technológie použiť žeriav alebo zariadenie, zabezpečuje tieto služby objednávateľ.

Príplatky:

V prípade zabezpečenia zdroja el.energie 220 V zhotoviteľom účtuje zhotoviteľ za každú hodinu použitia elektrického generátora 8,30 EUR

Zhotoviteľ môže účtovať nezavinené prestoje vo výške 10,00 EUR / hod/ 1 pracovník

Minimálna fakturovaná cena je 110,00 EUR aj v prípade, že cena realizovaných prác bude nižšia

Šikmé vŕtanie + 10% k základnej cene

Odsávanie chladiacej vody + 15% k základnej cene

Doprava 0,40 EUR / km

V prípade betónu vystuženého oceľou nad priemer 20 mm alebo inými oceľovými prvkami za 1cm2 prierezu ocele + 3,00 EUR

Vrty hlbšie ako 40 cm + 20 % k základnej cene

Vŕtanie vo výške nad 150 cm + 15% k základnej cene

Prestoje nezavinené našou firmou 10,00 EUR/hod/ 1 pracovník

Objednávateľ vyznačí viditeľne presný stred vrtu dopredu. Ak tak neurobí účtuje si prestoj 10,00 EUR/hod/ 1 pracovník

Ak je nutné zachytenie jadra na druhej strane vrtu, alebo vody, účtujeme za 2 pracovníkov to je 10,00 EUR/hod/ 1 pracovník za celý čas vŕtania.

Pri väčšom objeme prác cena dohodou.